Algemene leveringsvoorwaarden Brani

  • 1. Algemene bepalingen

(1) BRANI

Oudegracht a/d werf 220 3511NS Utrecht, Netherlands,

biedt goederen aan klanten (consumenten en ondernemers / bedrijven) te koop aan via internet.

(2) De volgende bepalingen zijn van toepassing op contracten tussen BRANI en klanten, tenzij anders overeengekomen. De versie die actueel was op het moment van het sluiten van het contract, is bepalend. Eventuele tegenstrijdige aankoopvoorwaarden van commerciële klanten vereisen de uitdrukkelijke erkenning van BRANI om deze van toepassing te laten zijn.

(3) Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet primair kunnen worden toegeschreven aan zijn / haar commerciële of onafhankelijke professionele activiteit. Een ondernemer of bedrijf is een natuurlijke persoon of rechtspersoon of vennootschap, die handelingsbekwaam is bij het aangaan van een rechtshandeling en daarbij zijn rechtsbevoegdheid uitoefent in zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten.

  • 2. Prijzen, betaling en verzendkosten

(1) De vermelde prijzen voor de verschillende aanbiedingen zijn, zonder uitzondering, definitieve prijzen – d.w.z. ze omvatten alle prijscomponenten inclusief eventuele toepasselijke belastingen.

(2) Tenzij in individuele gevallen anders is overeengekomen, zijn de prijzen inclusief verpakking, vracht, verzendkosten.

(3) De klant verzekert dat hij / zij het volledige en correcte afleveradres heeft opgegeven. Mochten er door onjuiste adresgegevens extra verzendkosten ontstaan ​​- zoals daarbovenop gemaakte extra verzendkosten – dan is de klant verplicht deze terug te betalen als hij / zij niet het juiste adres heeft opgegeven.

  • 4. Eigendomsvoorbehoud

(1) Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden, blijven de goederen ons eigendom.

(2) Indien de klant een ondernemer of bedrijf is, mag hij / zij de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van zijn / haar professionele activiteiten verwerken en verkopen, of consumeren voor levering en dienst. In geval van verkoop of consumptie om een ​​levering en / of dienst te verlenen met de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, komen de contractpartijen overeen dat de klant zijn aanspraken op voorhand overdraagt ​​aan het bedrijf BRANI dat wil zeggen aanspraken die ontstaan. van de doorverkoop of de levering van de levering en service aan de eindklant (en), die een dergelijke overdracht / opdracht aanvaardt.

  • 5. Leverings- en verzendvoorwaarden

(1) Tenzij in individuele gevallen anders is overeengekomen, vindt de levering van de artikelen in principe plaats tegen vooruitbetaling door middel van verzendroute / transportkoerier.

(2) Bij de aankoop van goederen gaat het risico van onopzettelijk verlies en / of onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over op de betreffende koerier, bij overhandiging van de goederen aan hen zelf, of op een persoon die gerechtigd is om dergelijke goederen te ontvangen. Voor consumenten gaat het risico van onopzettelijk verlies en / of accidentele verslechtering van de verkochte goederen op hen over wanneer de goederen aan de consument worden overgedragen. Indien de afnemer in gebreke blijft met de afname, gaat het risico over op de afnemer en wordt geacht hetzelfde risico te zijn als bij overdracht.

(3) In geval van niet-naleving van leveringstermijnen als gevolg van tijdelijke obstakels die de uitvoering van de vereiste dienst (en) verhinderen, als gevolg van overmacht (bijv. Oorlog, binnenlandse onrust, natuurrampen, staking of soortgelijke gebeurtenissen) worden de deadlines verlengd met een periode die overeenkomt met de hindernis (sen) voor de uitvoering van de dienst (en).

  • 6. Transportschade

(1) De volgende leden 2 tot 4 zijn alleen van toepassing als de klant een handelaar is en het sluiten van het verkoopcontract namens klanten een onderdeel is van zijn / haar zakelijke en commerciële activiteiten.

(2) Leveringen moeten worden gecontroleerd in aanwezigheid van de leverancier. Bij uiterlijk herkenbare transportschade is de klant verplicht deze op de verzenddocumenten te noteren en door de bezorger te laten erkennen; de verpakking moet worden bewaard.

(3) Indien de (gedeeltelijke) vermissing of beschadiging op het moment van acceptatie niet uiterlijk duidelijk was, wordt de klant verzocht om BRANI onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 2 dagen na constatering van de vermissing en / of beschadiging, hiervan op de hoogte te stellen.

(4) De klant zal BRANI in de best mogelijke mate ondersteunen, voor zover BRANI claims claimt tegen het relevante transportbedrijf, of deze valideert via een vrachtverzekeringspolis.

  • 7. Garantie

(1) De klant heeft recht op de wettelijke garantierechten met betrekking tot BRANI, voor eventuele initiële materiële gebreken. De klant heeft in eerste instantie het recht om te voldoen aan een aanvullende of rectificatie van prestatie-eisen, maar de klant behoudt zich het recht voor om zijn / haar bestelling te verminderen of de overeenkomst naar eigen goeddunken te herroepen; eventuele latere schadeclaims blijven onaangetast door de bovenstaande bepaling.

(2) In het kader van nakoming achteraf of rectificatie, hebben consumenten de keuze of de aanvullende prestatie moet plaatsvinden via reparatie (reparatie van het gekochte artikel), of via een vervangende levering van het genoemde artikel. Voor bedrijven beslist BRANI naar eigen goeddunken, of de garantie voor gebreken aan het gekochte artikel wordt verholpen door middel van reparatie of een vervangende levering. Als de klant een aanvullende prestatie van diensten / goederen claimt, is hij / zij verplicht om, op verzoek van BRANI het gekochte artikel / de gekochte artikelen ter verificatie ter beschikking te stellen, om een ​​overeenkomstig onderzoek te ondergaan.

(3) In het geval van een handelaar of zakelijke klanten moeten duidelijke gebreken binnen een termijn van 1 dag na ontvangst van de goederen schriftelijk worden gemeld; bij gebreke hiervan vervalt de aanspraak op garantie. De tijdige verzending van de defectmelding is voldoende om de deadline te halen.

  • 8. Aansprakelijkheid

BRANI is aansprakelijk voor schade als gevolg van een opzettelijke of nalatige plichtsverzuim door BRANI, haar wettelijke vertegenwoordigers. Daarnaast is BRANI aansprakelijk voor garanties. Afgezien hiervan is BRANI aansprakelijk voor alle andere schade veroorzaakt door opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim, evenals voor kwaadwillende bedoelingen door BRANI.

Elke verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de claim.

  • 9. Slotbepalingen

(1) Het Nederlands recht is van toepassing. In het geval van consumenten die de overeenkomst niet sluiten voor professionele of commerciële doeleinden, is deze rechtsmacht alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door de dwingende bepalingen inzake consumentenbescherming van de staat waar de consument zijn / haar gewone verblijfplaats heeft, is teruggetrokken. De bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) zijn niet van toepassing.

(2) Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de maatschappelijke zetel van BRANI.

Hetzelfde geldt als de klant geen algemene jurisdictie in Nederland heeft, of als de woon- of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment van de actie. Het recht om in beroep te gaan bij een andere bevoegde rechtbank blijft hierdoor onaangetast.